Công cụ File and Image Uploader (FIU) mạnh mẽ có thể giúp các bạn upload dữ liệu lên nhiều dịch vụ host files khác nhau...