BitTorrent là một giao thức truyền dữ liệu được sử dụng để chia sẻ các tệp tin giữa người dùng với nhau mà không yêu cầu máy chủ trung tâm lưu trữ các tệp tin đó. Vì thế, theo lý thuyết...