Mỗi khi bạn cần tìm kiếm một tập tin hay thư mục nào đó thì bạn sẽ nghĩ ngay đến chức năng tìm kiếm mặc định trong Windows. Thế nhưng, mặc dù đã bật tính năng chỉ mục (indexing service) nhưng...